Sim Dynasty

Minor League Roster

  
Lineup Vs RHP | Lineup Vs LHP | Rotation & Bullpen | Minor League | Depth Chart | Backups Vs RHP | Backups Vs LHP
Batting Pitching
Player PosB / T Tot Age Ment Hlth Range Arm Spd Bunt Cont vs R Pow vs R Cont vs L Pow vs L End Vel Ctrl Coach Points  
Frank AdairPL / RB+34B-D-C+A-D-D-B+A+C+ 1
Jack CharlesPR / RB+34D+B-C+A-D-D-D-C-B+B+ 0
Bill CampbellCR / RB-26--A+B+D+B-C+B-D- 4
Bob Bailey1BR / R26--D-A-D-C+B+C+A-B- 3
Matt Kucab2BR / RC+21--C+B-A+C+B-D- 11
John Stephens3BL / RC+18--A-C-C-B-A-D+B+B- 14
Dwight Greene3BR / R21--D-D-B+D-D+B-C+B-D-D- 10
Rex Roof3BB / R22--C+A-A-D-B-B-C+B-D+ 12
William Martinez3BL / R27--C+C+B+A-C-A+C-A-B-D- 7
Jimmy McCabeSSR / R26--A+A-B-C+B+B- 5
Frank BrackSSR / R18--D+D+B+D+B-B-D-D- 13
Clint HudsonSSR / R34A-B-B+D-B+C+B-B-D+ 2
Sadie LaGrowSSR / RC+17--A+D-C+D-C-C+B-B-B-D- 15
Matt KilduffSSL / RC+21--C+B+A-B-B-D- 0
Joe ThompsonLFL / LB+29C+A-D-A-B-B-B-D- 0
Jack DoddLFL / R24--C+A-A+B+C-D+B+B-D-D- 6
Sam MillerLFR / R20--B+B-D-C-B-D-D- 9
Ryan HenryCFL / L24--A-A-C-B+B+B-B+B-D-D- 8